Algemene voorwaarden van BovenGroningen.

Algemeen.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en/of diensten door BovenGroningen. Onder diensten wordt tevens begrepen: adviezen.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor BovenGroningen slechts bindend, indien deze door BovenGroningen schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door BovenGroningen schriftelijk is bevestigd.

Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen van BovenGroningen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief BTW.
2.3 Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden BovenGroningen alleen, indien deze door BovenGroningen schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Aanbiedingen van diensten tegen een vantevoren overeengekomen totaalprijs (‘fixed price’), zijn gebaseerd op een schatting van inspanning en kosten. Mocht bij het uitvoeren van de dienst blijken dat een of meer van deze componenten wordt overschreden als gevolg van onjuist of onvolledig informeren van BovenGroningen bij het opstellen van de aanbieding, of door meerwerk ten opzichte van hetgeen in de aanbieding is omschreven, dan behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen. Hierover zullen wij dan eerst in overleg treden met opdrachtgever.

Levering
3.1 Alle leveringen geschieden aan het door de opdrachtgever opgegeven adres. Reis- en transportkosten worden aan opdrachtgever doorberekend tegen hiervoor gangbare tarieven, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk is vermeld dat dit niet het geval is.
3.2 Wij zijn steeds gerechtigd werkzaamheden in gedeelten op te leveren en te factureren.
3.3 BovenGroningen heeft het recht een aangeboden opdracht te weigeren, indien BovenGroningen de verwachting heeft dat de opdracht niet of niet tijdig kan worden voltooid, om welke reden dan ook.
3.4 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de levertijd dreigt te worden overschreden, zal BovenGroningen hiervan tijdig melding maken aan opdrachtgever en zal een nieuwe levertermijn worden overeengekomen.
3.5 Overschrijding van de opnieuw vastgestelde levertermijn als bedoeld in artikel 3.4, geeft opdrachtgever het recht om een redelijke uiterste levertermijn te eisen. Bij overschrijding van die termijn heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht heeft hij niet, indien de overschrijding van de levertijd wordt veroorzaakt door het onjuist of onvolledig informeren van BovenGroningen bij het opstellen van de aanbieding, of door meerwerk ten opzichte van hetgeen in de overeenkomst is omschreven.
3.6 Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, als bedoeld in artikel 3.5, geeft opdrachtgever nimmer het recht op enige schadevergoeding.
3.7 Bij beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, als bedoeld in artikel 3.5, blijft de betalingsverplichting aan BovenGroningen voor het tot dan toe verrichte werk, bestaan.

Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voorzover dat niet reeds is begrepen in lid 4.1: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, natuurgeweld, brand, stroomstoring of computerstoring bij BovenGroningen of zijn toeleveranciers.
4.3 Bij overmacht is BovenGroningen gerechtigd om de levertermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat BovenGroningen in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
4.4 Indien BovenGroningen de levertermijn verlengt of de overeenkomst ontbindt, als bedoeld in artikel 4.3, maakt BovenGroningen hiervan zo spoedig mogelijk melding aan opdrachtgever, voorzover de omstandigheden dit toelaten.

Betaling
5.1 Tenzij anders vermeld of overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen een maand na factuurdatum op een door BovenGroningen aan te duiden bankrekening, zonder enige aftrek of verrekening.
5.2 BovenGroningen is gerechtigd te allen tijde voorschotten te vragen op te leveren goederen of te leveren diensten.
5.3 Fakturering van publikatie van advertenties of naam- en/of andere gegevens of deelnames of abonnementen, kan plaatsvinden bij aanvang van de publikatie- c.q. deelname/abonnementsperiode.
5.4 Indien opdrachtgever betaling van een voorschot weigert of nalaat, heeft BovenGroningen het recht de levertermijn te verlengen met de tijdsduur van de betalingsoverschrijding, alsmede het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever hierdoor het recht op een schadevergoeding verkrijgt.
5.5 BovenGroningen heeft het recht om vorderingen op opdrachtgever over te dragen aan een faktor- of incassobedrijf.
5.6 Indien niet binnen de opgegeven termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BovenGroningen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 2% per maand vanaf vervaldag.
5.7 Indien niet binnen de opgegeven termijn wordt betaald, heeft BovenGroningen het recht om verleende kortingen te laten vervallen, en het kortingsbedrag alsnog aan opdrachtgever te factureren.
5.8 Alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na aflevering blijven de geleverde goederen en diensten eigendom van BovenGroningen tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.
6.2 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit een vermelding op een door BovenGroningen in beheer zijnd electronisch medium voldoet, behoudt BovenGroningen zich het recht voor om op deze vermelding binnenkomende reacties onder zich te houden of op andere wijze te verwerken, totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
6.3 BovenGroningen behoudt te allen tijde het intellectueel eigendom van adviezen en produkten die aan opdrachtgever zijn geleverd, tenzij door middel van een schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen.
6.4 Aanvragen, aanmeldingen, reacties, response, abonnementenlijsten, abonnementgegevens en daarin opgenomen informatie die door BovenGroningen aan opdrachtgever worden verstrekt, blijven eigendom van BovenGroningen, tenzij door middel van een schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft het recht om verstrekte informatie te verwerken voor eigen doeleinden, voorzover niet in strijd met de wet.
6.5 BovenGroningen behoudt zich het recht voor, om publikatie van naam en andere gegevens van derden, op papier of in elektronische vorm, zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Acceptatie en klachten
7.1 Na ontvangst van het geleverde, heeft opdrachtgever een termijn van 14 dagen voor het indienen van een klacht.
7.2 Betreft de klacht het publiceren van informatie in elektronische vorm, dan geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment dat opdrachtgever door BovenGroningen over de publikatie is ingelicht.
7.3 Reageert opdrachtgever binnen deze termijn niet, dan wordt hij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
7.4 BovenGroningen bericht klager over de wijze waarop de klacht is/wordt afgehandeld. Indien het niet mogelijk is om de klacht op korte termijn af te handelen, geeft BovenGroningen hiervan bericht aan klager.

Garantie
8.1 BovenGroningen geeft geen garantie voor de kwaliteit of continuïteit van diensten/producten van derden naar wie BovenGroningen opdrachtgever heeft doorverwezen of die door BovenGroningen aan opdrachtgever zijn aanbevolen. De algemene voorwaarden van BovenGroningen zijn niet van kracht op overeenkomsten tussen opdrachtgever en derden.
8.2 BovenGroningen kan geen garantie geven voor de kwaliteit of continuiteit van diensten/producten van derden, van wie de namen en andere gegevens op papier of in elektronische vorm door BovenGroningen zijn gepubliceerd.
8.3 BovenGroningen verplicht zich een redelijkerwijs uiterste inspanning te leveren om de goederen en/of diensten zoals met opdrachtgever overeengekomen, te leveren.
8.4 BovenGroningen kan geen garantie geven voor de permanente beschikbaarheid/bereikbaarheid van elektronische publikaties.
8.5 Gebreken en onvolkomenheden aan het geleverde, geconstateerd binnen een maand na levering danwel binnen een termijn dat een gebrek of onvolkomenheid redelijkerwijs kan worden ontdekt, zal BovenGroningen zo spoedig mogelijk voor eigen rekening herstellen.
8.6 Het nakomen van deze inspanningsverplichting door BovenGroningen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.7 Indien opdrachtgever van BovenGroningen niet geleverd krijgt, wat hij redelijkerwijs gelet op de overeenkomst had mogen verwachten, heeft opdrachtgever het recht een redelijke uiterste termijn te stellen waarbinnen BovenGroningen de gelegenheid krijgt het overeengekomene alsnog te leveren. Kan of wil BovenGroningen daaraan niet voldoen, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.8 Ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 8.7, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
8.9 De garantie vervalt indien:
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;
er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze toestemming aan het geleverde zijn uitgevoerd;
het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

Aansprakelijkheid
9.1 Alle aansprakelijkheid van BovenGroningen voor schade of gevolgschade als gevolg van gebreken in of aan geleverde diensten en goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, is nadrukkelijk uitgesloten.
9.2 Evenmin is BovenGroningen aansprakelijk voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van diensten en goederen van derden naar wie BovenGroningen opdrachtgever heeft doorverwezen, of die door BovenGroningen aan opdrachtgever zijn aanbevolen.
9.3 BovenGroningen is niet aansprakelijk voor fouten van ons personeel of door derden die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingezet.
9.4 BovenGroningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van door haar, op papier of in elektronische vorm, gepubliceerde informatie. Dit geldt zowel voor informatie die op eigen initiatief is gepubliceerd als informatie die in opdracht van opdrachtgever is gepubliceerd.
9.5 BovenGroningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect het gevolg zijnde van het niet bereikbaar/beschikbaar zijn van elektronische publicaties, door fouten, storingen of onderhoud aan elektronische apparatuur, waaronder begrepen computers en dataverbindingen.

Opschorting
10.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van zijn bedrijf, is BovenGroningen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle uit door BovenGroningen gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de desbetreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BovenGroningen of de plaats van vestiging van opdrachtgever.

Groningen, 8 november 2018

Was getekend,